โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด 96 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องjyebook.com ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุดจํานวน ๑๖๗ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่๑ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ ขอลาออกจากตุลาการศาลทหาร และปรับย้ายไปดํารงตําแหน่งอื่นคณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดํารงตําแหน่งแทน และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุดจํานวน ๑๖๗ ราย ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ยกเว้นลําดับที่ ๒๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ลําดับที่ ๑๒๑ ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และลําดับที่ ๑๒๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลทหารสูงสุดแทน จํานวน ๙๖ ราย ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้

กระทรวงกลาโหม

๑. พลเอก ฐิตินันท์ ธัญญสิริ ๒. พลเอก สิงหศักดิ์ อุทัยมงคลสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์๔. พลเอก วิสุทธิ์ นาเงิน๕. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ๖. พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์๗. พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง๘. พลเอก พรรณนพ ศักดิ์วงศ์๙. พลเอก รุจ กสิวุฒิ๑๐. พลเอก เนรมิตร มณีนุตร์

๑๑. พลเอก พรเทพ พิริยะโยธิน๑๒. พลเอก พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์๑๓. พลเอก ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์๑๔. พลเอก อนุชิต อินทรทัต๑๕. พลเอก สุรศักย์ วัยคุณา๑๖. พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์๑๗. พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา๑๘. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา๑๙. พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์๒๐. พลเอก วสันต์ รัญเสวะ